Algemene Voorwaarden

Privacy Policy

Privacy Policy

Yoga Mindfulness Ibiza, gevestigd aan Molenstraat 18 A 2513 BK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.yoga-mindfulness-ibiza.nl, https://yoga-vakantie-ibiza.nl en https://yogamindfulness-ibiza.nl

F. Nooij
Molenstraat 18 A
2513 BK Den Haag
T: +31619039961 alleen WhatsApp
F. Nooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Mindfulness Ibiza.
Zij is te bereiken via info@yoga-mindfulness-ibiza.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Mindfulness Ibiza verwekt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We Kunnen echter niet controleren of een bezoekers ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan OOK aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kindeken verzameld worden zonder ouderlijk toestemming.

Als je ervan overtuigt bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yoga-mindfulness-ibiza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Yoga Mindfulness Ibiza verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Informatie verzamelen die nodig is voor deelname aan retreat

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga Mindfulness Ibiza neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Mindfulness Ibiza) tussen zit. Yoga Mindfulness Ibiza gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Excel, Word, Microsoft. Voor het opslaan van de gegevens. Wij beperken de gevolgen door gerichte beveiliging en beperkte bewaartermijn.

Algemene Voorwaarden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga Mindfulness Ibiza bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn> Reden
 • Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
 • Adres > 7 jaar > Belastingdienst
 • Telefoonnummer> 7 jaar> Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Mindfulness Ibiza verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoga Mindfulness Ibiza gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Mindfulness Ibiza en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yoga-mindfulness-ibiza.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Yoga Mindfulness Ibiza wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:/ /autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit­persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoga Mindfulness Ibiza neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Klantenservice of via info@yoga-mindfulness-ibiza.nl

Datalek

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. IR begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

Inner Change Retreat Ibiza